www6175
  • 型号 :
  • 价钱 : ¥0.00
日本岛粗打扮数控裁床刀片 日本Shima Seiki打扮数控裁床刀片 日本岛精裁床刀片 Shima Seiki裁床刀片 岛粗裁刀 Shima Seiki裁刀

日本岛粗Shima Seiki打扮数控裁床刀片

5WK.com

Description: 
Shima Seiki  Cutter Blade 
size: 251*6.3*2.8mm   
       188*6.5*2.0mm
       196*6.0*2.0mm
        250*8.0*2.0mm

Box:10 pieces/box.

4166金沙


更多详细资料,请登录网址:

点击次数:1525-www6175  公布工夫2017-10-09